اپلیکیشن پیش بینی فروش

پیش بینی درست یکی از مهمترین فاکتور های اثرگذار در رسیدن به اهداف می باشد. در این راستا یک نمونه از کارها برای پیش بینی فروش را میتوانید در زیر مشاهده کنید.

خدماتوب اپلیکیشنسال1398

دیگر پروژه ها